Van een secretaresse/Secretariaatsmedewerker wordt verwacht dat hij/zij alle voorkomende kantoorwerkzaamheden kan verrichten.
Hierbij moet je denken aan: postbehandeling, correspondentie, receptietaken, archiveren, notuleren, factureren en gegevens beheren.
Terug

De opleiding bestaat uit de volgende 8 modulen:
 
Zakelijk Nederlands
 
Zakelijk Engels
 
Kantoorpraktijk
 
Notuleren
 
Tekstverwerken
 
Spreadsheet
 
Rekenvaardigheid
 
Toetsenbordvaardigheid
 
Zakelijk Duits(Extra optie)
 
De module Zakelijk Duits is beschikbaar als extra module.

Inhoud Module Zakelijk Nederlands

Deze module bestaat uit 8 lesblokken.
Elk lesblok bestaat uit 3 delen:

 • Grammatica.
  Dit onderdeel behandelt de taalregels. In elk lesblok komt een bepaald onderwerp aan de orde.
 • Spelling.
  In dit onderdeel worden de spellingsregels behandeld en geoefend.
 • Correspondentie.
  Hierbij wordt ingegaan op het schrijven van een zakelijke brief. Er worden in de verschillende lesblokken een aantal brieven behandeld.

Inhoud Module Zakelijk Engels

De module bestaat uit 8 lesblokken, waarin verschillende onderwerpen aan de orde komen:
•Grammatica.
•Communicatie, hierbij wordt het idioom van veel voorkomende onderwerpen behandeld.
•Correspondentie, waarbij een aantal soorten brieven worden behandeld met het bijbehorende idioom.
•Praktijk, nl.: leesvaardigheid, luistervaardigheid, spreekvaardigheid en schrijfvaardigheid.

Inhoud Module Zakelijk Duits

De module bestaat uit 8 lesblokken, waarin verschillende onderwerpen aan de orde komen:

•Grammatica.
•Communicatie, hierbij wordt het idioom van veel voorkomende onderwerpen behandeld.
•Correspondentie, waarbij een aantal soorten brieven worden behandeld met het bijbehorende idioom.
•Praktijk, nl.: leesvaardigheid, luistervaardigheid, spreekvaardigheid en schrijfvaardigheid.

Inhoud Module Kantoorpraktijk

In de module Kantoorpraktijk komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Vaardigheden en eigenschappen van de secretaresse
 • Bezoekers ontvangen
 • Telefoneren
 • Internetten
 • E-mailen
 • Agendabeheer en tijdbeheer
 • Agendabeheer met de computer
 • Vergaderingen plannen, uitnodigingen verzenden

Inhoud Module Notuleren

De doelstelling van de module Notuleren is niet slechts het maken van een verslag, maar ook het voorbereiden en de nazorg van de vergadering. In de lessen komen aan de orde:
•Voorwaarden voor het maken van goede notulen
•Vergaderbegrippen
•Vergadervormen
•Verloop van een vergadering
•Voorbereiding van een vergadering
•Functies van de notulen
•Verslagvormen
•Het maken van aantekeningen
•Het uitwerken van aantekeningen
•Het model voor de notulen
•Archivering en verzending van de notulen
•Omgaan met vertrouwelijke gegevens
•Tijdschema van de organisatie van een vergadering
•Nederlandse taal
•Kennis van organisaties
•Kennis van regelingen en instanties

Inhoud Module Toetsenbordvaardigheid

Een ervaren typiste haalt vaak snelheden van 300 aanslagen per minuut of meer.
Typen is vooral een kwestie van routine. Deze cursus leert je het systeem, en legt een basis voor de routine.
Vervolgens zal je zien dat je typesnelheid voortdurend zal toenemen, mits je na de cursus regelmatig typwerk verricht volgens de geleerde methode.
Onderwerpen die tijdens de lessen aan de orde komen zijn:

 • Informatie over de cursus
 • Informatie over toetsenbord en zithouding
 • Gebruikershandleiding type-programma
 • Studiewijzer en exameneisen
 • Ergonomie (geen toetsstof)

Inhoud Module Tekstverwerken Word

Het tekstverwerkingspakket Word is enorm uitgebreid.
Bij de samenstelling van het lesmateriaal is uitgegaan van de vaardigheden die iemand in de beroepspraktijk nodig heeft. Behandeld worden de volgende onderwerpen:

Lesblok 1: Inleiding Windows, starten en afsluiten van Word, werken met tekst

Lesblok 2: Verder werken met tekst
•tekst inbrengen en bewerken
•bestanden opslaan, openen, afsluiten en verwijderen
•mappen maken en verwijderen
•werken met meerdere documenten
•symbolen
•teksten verwijderen, verplaatsen en kopiëren
•printen
•de help-functie

Lesblok 3: Tekst opmaken •vet, cursief, onderstrepen
•lettertype en -grootte
•opmaakkenmerken
•teksteffecten
•tekstkaders
•automatische opmaak

Lesblok 4: Tekst indelen •uitlijnen
•woorden afbreken en tellen
•tabinstellingen
•alinea-inspringing
•opsommingstekens en nummering

Lesblok 5: Documenten opmaken •pagina-instellingen
•marge-instellingen
•kop- en voetteksten
•kolommen

Lesblok 6: Sjablonen, lijnen en afbeeldingen

Lesblok 7: Werken met tabellen •tabellen maken
•tabellen bewerken
•sorteren en rekenen met tabellen
Lesblok 8: Mailingen, etiketten en enveloppen

Lesblok 9: Taalcorrecties
•zoeken en vervangen
•spelling- en grammaticacontrole
•autocorrectie

Inhoud Module Rekenvaardigheid

Een financieel administratief medewerker krijgt vaak te maken met allerlei berekeningen, die in elk bedrijf voorkomen.
Daarom worden behandeld:

Basisrekenen

•optellen en aftrekken
•vermenigvuldigen en delen
•volgorde van berekening (meneer van dalen wacht op antwoord)
•afronden
•breuken
•procenten
•promillen
•verhoudingen
•gemiddelden (ongewogen en gewogen)

Afschrijvingen

•afschrijven van de aanschafwaarde
•afschrijven van de boekwaarde
•afschrijven over een deel van het jaar
•restwaarde

Rente

•renteberekening in jaren
•renteberekening in maanden
•renteberekening in dagen

Vreemde valuta

•het kopen van vreemde valuta
•het verkopen van vreemde valuta
•bankkosten

BTW

•BTW op de verkoopprijs (excl. BTW) zetten
•BTW uit de verkoopprijs (incl. BTW) halen
•de essentie van de BTW-administratie
•voorbelasting

Facturen

•een factuur opstellen
•tarragoederenkortingen: rabat, kwantumkorting en seizoenkorting
•betalingskortingen: korting voor contant en kredietbeperkingstoeslag
•leveringscondities

Verzekeringen

•soorten verzekering en elementaire begrippen als polis, verzekerde, e.d.
•premieberekening
•poliskosten, prolongatiekosten en assurantiebelasting
•berekening van de schade-uitkering: onderverzekering en oververzekering

Indexcijfers

•een (ongewogen) indexcijfer berekenen
•indexpunten en procenten
•de basisperiode verleggen

Inhoud Module Spreadsheet(Excel)

Kennis van Spreadsheet, een rekenprogramma, zal je vaak van pas komen. Grafieken, reeksen getallen die moeten worden opgeteld en het maken van andere berekeningen kan met het gebruik van een rekenprogramma enorme tijdwinst opleveren

De onderwerpen die aan de orde komen zijn:

 • Excel starten en afsluiten
 • Gegevens invoeren, bewaren en printen
 • Tekst en getallen in een cel zetten
 • Werkmappen openen, afsluiten en bewaren
 • Werkblad printen en afdrukvoorbeeld bekijken

Werkbladen bewerken

 • kolombreedte en rijhoogte
 • kolommen/rijen tussenvoegen/verwijderen
 • kolommen en rijen verbergen
 • cellen selecteren
 • de inhoud van cellen wijzigen
 • de inhoud van cellen verplaatsen/kopiëren
 • cellen samenvoegen
 • titels blokkeren
 • aanbrengen/verwijderen van pagina-einden
 • kop- en voetteksten, paginanummering

Werkbladen opmaken

 • vet, cursief en onderstrepen
 • lettergrootte en – type
 • teksten uitlijnen
 • cellen omkaderen
 • tekstkleur aanbrengen en tekst markeren
 • instelling van de getallencategorie

Werken met meerdere werkbladen

 • werkbladen toevoegen en verwijderen
 • werkbladen verplaatsen en verbergen
 • de naam van een werkblad wijzigen
 • werkbladen kopiëren en koppelen
 • celverwijzingen naar andere werkbladen

Beveiliging van bestanden

 • opslaan met een wachtwoord
 • werkmap beveiligenv
 • werkblad beveiligen
 • cellen beveiligen

Berekeningen en formules

 • optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen, machtsverheffen en percentages
 • een berekening als formule inbrengen
 • formules kopiëren
 • rekenen in uren en dagen
 • formules weergeven in het werkblad

Celverwijzing

 • relatieve celverwijzing
 • absolute celverwijzing

Functies

 • AutoSom
 • Gemiddelde
 • Min en Min
 • Aantal
 • Afronden en Geheel
 • Als
 • Nu en Vandaag

Gegevens sorteren, zoeken en filteren

Grafieken

 • een grafiek maken
 • een grafiek verplaatsen en verwijderen
 • de grootte van een grafiek veranderen
 • de opmaak van een grafiek veranderen
 • gegevens van een grafiek veranderen

Startdatum:

Een startdatum wordt in overleg vastgesteld. In principe is het mogelijk om op ieder gewenst moment te starten.

Hier wil ik meer van weten!

 

Switch to our mobile site