Terug

ALGEMENE VOORWAARDEN DCS TRAININGEN
De hierna vermelde voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen en diensten verricht door DCS Trainingen, nader te noemen “DCS”.

 1. Onder leveringen en diensten van DCS wordt verstaan alle leveringen en diensten die door de directie van DCS alsmede het bij haar in dienst zijnde personeel dan wel door DCS ingehuurde personen worden verricht.
 2. Het afwijken van deze voorwaarden kan alleen met schriftelijke instemming van de directie van DCS.
 3. Overeenkomsten met DCS komen slechts tot stand door afsluiting dan wel fiattering door de directie.
 4. DCS is gerechtigd een aanmelding als cursist zonder opgaaf van redenen af te wijzen. Slechts door acceptatie door DCS komt een overeenkomst voor het volgen van een cursus bij DCS tot stand.
 5. De cursist is gehouden alle (veiligheids) instructies van DCS na te komen.
 6. Na aanmelding voor een cursus kan annulering slechts schriftelijk plaatsvinden uiterlijk 1 maand voor aanvang van de cursus.
 7. Indien terzake de overeengekomen cursus kosten zijn gemaakt door DCS is de annulerende cursist gehouden deze kosten te vergoeden.
 8. Bij annulering na aanvang van de cursus zijn de gehele cursuskosten verschuldigd vermeerderd met de eventueel extra gemaakte kosten.
 9. Aan de cursist worden de voorwaarden voor deelname aan de cursus door DCS kenbaar gemaakt.
 10. DCS is bevoegd de voorwaarden en lestijden in redelijkheid te wijzigen.
 11. Indien voor een cursus niet voldoende aanmeldingen zijn is DCS gerechtigd de gehele cursus te annuleren, zonder gehoudenheid tot schadevergoeding.
 12. De auteursrechten van de door DCS opgestelde leermiddelen berusten bij DCS. Zonder schriftelijke toestemming van DCS mogen de leermiddelen niet verspreid of verveelvoudigd worden en of op enige andere wijze openbaar worden gemaakt.
 13. Het lesgeld van de cursus dient voor de eerste cursusdag te zijn voldaan, tenzij voor de cursus door DCS een andere betalingstermijn is bepaald.
 14. Indien het lesgeld niet tijdig is voldaan, is DCS gerechtigd de cursist de lessen te ontzeggen. De cursist blijft gehouden tot voldoening van het lesgeld.
 15. Bij niet tijdige betaling is de cursist gehouden tot vergoeding aan DCS van de gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten, waaronder de kosten van de deurwaarder, advocaat en gerecht. Voorts is de cursist gehouden de wettelijke rente over de betalingsachterstand aan DCS te vergoeden.

Bij geschillen waarin deze overeenkomst niet voorziet zal overleg tussen de cursist en DCS volgen, doch ligt de beslissende stem bij DCSOp deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen waarin de arrondissementsrechtbank bevoegd is, zullen worden berecht door de rechtbank te Alkmaar, tenzij DCS er om moverende redenen de voorkeur aan geeft het geschil door een andere bevoegde rechter te doen berechten.

Indien cursist een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, kan cursist binnen een termijn van een maand, nadat DCS zich schriftelijk op vooromschreven beding heeft beroepen aan cursist te kennen geven dat zij het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter wil laten berechten.

Switch to our mobile site